Hyppää pääsisältöön

Sopimusehdot

 

ENERGIAGURU® – YLEISET SOPIMUSEHDOT

 

1. YLEISTÄ

Nämä yleiset sopimusehdot sisältävät Suomen Energianeuvonta Oyj, Y-tunnus: 2387587-0 tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä "Toimittaja") tuottamien EnergiaGuru® - palvelujen käyttöä koskevat ehdot. Asiakas vakuuttaa perehtyneensä näihin ehtoihin ja hyväksyvänsä ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Asiakkaan kanssa laaditaan erillinen asiakassopimus, jonka täydentävinä ehtoina näitä sopimusehtoja sovelletaan.

 

2. SOPIMUKSEN KOHDE 

Asiakassopimuksella Toimittaja ja Asiakas sopivat ehdoista joiden mukaisesti Asiakas saa sopimuksen voimassaoloajaksi käyttöönsä Toimittajan kehittämän sähkönhankinnan kustannusoptimointia tukevan EnergiaGuru-ohjelmiston ja joiden mukaisesti Toimittaja toimittaa Asiakkaalle muita sopimuksessa erikseen sovittavia palveluita.

Selvyyden vuoksi todetaan, että EnergiaGuru®-ohjelmisto tai siihen liittyvät Toimittajan muut oheispalvelut on tarkoitettu Asiakkaan päätöksenteon tukijärjestelmäksi eli lopulliset sähkönhankintapäätökset Asiakas tekee aina itsenäisesti.

 

3. ENERGIAGURU®-OHJELMISTON TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖLISENSSIT

Energiaguru®-ohjelmiston käyttö edellyttää, että Asiakkaalla on käytössään laajakaistaliittymällä internet-verkkoon kytketty tietokone. EnergiaGuru®-ohjelmisto toimitetaan Asiakkaan käyttöön siten, että Toimittaja perustaa palvelimelleen Asiakkaalle kohdistettavan palvelun ja varaa palveluun tarvittavat resurssit. Tämän jälkeen Toimittaja luovuttaa Asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun pääsemiseksi. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä eikä niitä saa luovuttaa sopimuksen ulkopuoliselle.

EnergiaGuru®-ohjelmisto toimii SaaS-periaatteella ja on jatkuvasti Asiakkaan käytettävissä (24/7) lukuun ottamatta ajoittaisia huolto- ja päivityskatkoksia, joista ilmoitetaan erikseen Toimittajan internetsivulla.

Tämä sopimus oikeuttaa Asiakasta käyttämään Energiaguru®-ohjelmistoa sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen vapaasti, milloin tahansa sopimuksen voimassa ollessa. Ohjelmistoa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

 

4. TOIMITTAJAN PALVELUJEN YLEINEN LAATUTASO JA PALVELUVIRHE

Toimittaja vastaa siitä, että kaikki tämän sopimuksen mukaisiin palveluihin liittyvät tehtävät hoidetaan huolellisesti ja ammattitaidolla sekä voimassaolevaa lainsäädäntöä ja muuta asiaan liittyvää säännöstöä noudattaen.

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa sopimuksessa esitetystä palvelukuvauksesta ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti palvelujen käyttämiseen. Satunnaisia häiriöitä tai käyttökatkoksia Toimittajan palvelussa ei katsota virheeksi. Asiakkaan on reklamoitava mahdollisesta virheestä Toimittajan palvelussa 10 päivän kuluessa palvelun toimituksesta. Mikäli reklamaatiota ei ole tehty sovitussa ajassa, toimitettu palvelu katsotaan asianmukaiseksi.

 

5. PALVELUIDEN HOITAMISEEN LIITTYVÄT ERITYISET VASTUUKYSYMYKSET

Toimittaja vastaa Asiakkaan tämän sopimuksen mukaisesti tilaamien palvelusuoritteiden jatkuvuudesta sekä palvelun toimittamista varten tarvittavien ohjelmistojen ja tietojärjestelmien oikeasta toimivuudesta. Toimittaja ei kuitenkaan voi taata, että mahdollisesti Toimittajan vastuulle palvelukuvauksen mukaan kuuluvat tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot toimisivat jatkuvasti ilman keskeytyksiä. Toimittaja korjaa mahdolliset palvelun hoitamiseen liittyvät virhetilanteet viivytyksettä.  Mahdollisista tietojärjestelmien huolto- ja korjaustöistä johtuvista keskeytyksistä, joilla on Asiakkaaseen päin näkyviä vaikutuksia, Toimittaja informoi Asiakasta etukäteen siten kuin yllä sopimuksessa on todettu.

 

6. YLIVOIMAINEN ESTE

Toimittaja ei vastaa sopimuksen mukaisessa toiminnassa vahingoista tai haitoista, jotka ovat aiheutuneet sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä, jota ei kohtuudella voida edellyttää otetun huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia ei kohtuudella olisi voinut välttää taikka estää.

Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa seuraavia seikkoja, mikäli ne estävät tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen tai tekevät noiden velvoitteiden täyttämisestä kohtuuttoman vaikeata; lakko ja muut työtaistelutoimenpiteet, muut ennalta -arvaamattomat työvoiman saatavuuteen vaikuttavat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, kapina, takavarikko, valuuttakaupan rajoitukset, sähkökatkos ja internet- tai tietoverkkoliikenteen häiriö tai katkos.

 

7. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMINEN

Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassa mahdollisesti aiheutuneita välillisiä vahinkoja, jotka voivat johtua esimerkiksi menetetyistä liiketoiminta- tai sähkönhankintamahdollisuuksista, tai muita vaikeasti ennakoitavia seurannaisvahinkoja.

Toimittajan vahingonkorvausvastuu tämän sopimuksen mukaisessa palvelutoiminnassa mahdollisesti syntyneestä vahingosta on kaikissa tapauksissa enintään sopimuksen mukaisia kolmen (3) kuukauden palvelumaksuja vastaava summa.

 

8. OIKEUDET TIETOIHIN JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Immateriaalioikeudet Asiakkaan Toimittajalle toimittamiin sähkönkäyttötietoihin ovat Asiakkaan omaisuutta, mutta Toimittaja saa jatkuvan vapaan käyttöoikeuden sanottuihin tietoihin.

Asiakas saa omaan toimintaansa liittyvän vapaan käyttöoikeuden tämän sopimuksen mukaisesti Toimittajalta saamiinsa EnergiaGuru®-ohjelmiston tuottamiin laskentatietoihin, mutta muut immateriaalioikeudet sanottuihin laskentatietoihin jäävät Toimittajalle.

Toimittaja sitoutuu käsittelemään Asiakkaan sille toimittamia omaan sähkönhankintaansa ja käyttöönsä liittyviä tietoja luottamuksellisesti siten, että kukaan tämän sopimuksen ulkopuolinen ei pääse yhdistämään sanottuja tietoja suoraan Asiakkaaseen.

 

9. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi siinä tapauksessa, että toinen osapuoli on merkittävästi rikkonut sopimuksen ehtoja, eikä suostu kohtuullisella varoitusajalla muuttamaan käyttäytymistään sekä vapaaehtoisesti korvaamaan toiselle osapuolelle mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa tämän sopimuksen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti.

Ellei sopimuksessa ole muuta sovittu, on sopimus ensimmäisen sopimusjakson osalta voimassa yhden (1) vuoden määräajan alkaen sopimuksen allekirjoittamisesta. Ensimmäisen sopimusjakson jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti aina vuoden kerrallaan, ellei kumpikaan osapuoli irtisano sopimusta kirjallisesti vähintään kolmea kuukautta ennen kunkin sopimuskauden päättymistä.

 

10. MAKSUT JA LASKUTUS

Asiakas maksaa Toimittajalle palvelusta asiakassopimuksen mukaiset maksut.

Jos muuta ei ilmene tai ei ole sovittu toisin, maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyneelle määrälle on maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaan. Toimittajalla on oikeus veloittaa viivästyneen maksun perimiskulut.

Huomautukset laskuista on tehtävä kirjallisesti kymmenen (10) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Toimittajalla on oikeus estää Asiakkaan pääsy palveluun, jos Asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut erääntynyttä saatavaa neljäntoista (14) päivän kuluessa maksukehotuksen tiedoksisaamisesta.  Tämä ei vapauta Asiakasta tämän sopimuksen mukaisten maksujen maksamisesta sopimuksen voimassaolon ajalta.

 

11. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tästä sopimuksesta tai sopimussuhteesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli ratkaisua ei löydy neuvottelemalla, erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Keskuskauppakamarin nopeutetussa välimiesmenettelyssä asiaa koskevien sääntöjen mukaan. Edellä todetusta poiketen Toimittajalla on kuitenkin valintansa mukaan oikeus periä sopimuksen mukaisia palvelumaksuja myös yleisessä tuomioistuimessa.

 

12. MUUT EHDOT 

SALASSAPITOVELVOLLISUUS

Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena Toimittajalta saamansa luottamukselliset tiedot. Toimittaja pidättää kaikki oikeudet luovutettuihin tietoihin eikä Asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Tämä salassapitoehto on voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

 

ILMOITUKSET

Ellei näistä ehdoista muuta johdu, osapuolten tulee lähettää sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti toisen osapuolen sopimuksessa ilmoittamaan osoitteeseen, telefaxnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

Ilmoitusten katsotaan tulleen toisen osapuolen tietoon seitsemäntenä (7) päivänä niiden lähettämisestä ja telefaxilla tai sähköpostilla lähetettyjen ilmoitusten osalta niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

 

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Toimittajalla on kuitenkin oikeus ilman Asiakkaan suostumusta siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy, tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Toimittajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirron saajalle.

 

YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä EnergiaGuru® -palvelujen sopimusehdot tulevat voimaan 21.6.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi. Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan uusista ehdoista kohtuullisessa ajassa ennen niiden voimaantuloa palvelujen käyttöliittymässä, Toimittajan www- sivuilla tai muutoin asiakastiedottein.

Asiakkaan tulee neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa ehtojen muutoksen julkistamisesta ilmoittaa Toimittajalle, mikäli hän ei hyväksy ehtojen muuttumista, ja irtisanoa palvelua koskeva sopimus päättymään uusien ehtojen voimaantulopäivänä, tai muutoin Asiakkaan katsotaan hyväksyneen ehtojen muutoksen itseään sitovaksi.